Platební a storno podmínky členských příspěvků Pop Balet, z.s.

Platební podmínky Pop Balet, z.s., IČ 70804818, se sídle Zvonková 3048/2, Praha 10

Při přihlašování a nákupu kurzů InDance si, prosím, pečlivě přečtěte obchodní a storno podmínky.

 1. Po přihlášení do kurzu InDance je nutné do 14ti dnů uhradit členský příspěvek, aby bylo místo v kurzu tanečníkovi závazně rezervováno.
 2. Při platbě před začátkem pololetí a nenastoupení docházky jsou storno poplatky 0 %. Lze uplatnit pouze při odhlášení před začátkem pololetí. Účast lze zrušit písemně e-mailem na info@indance.cz bez udání důvodu s nárokem na 100 % vrácení platby. Vrácení poplatku je možné pouze na účet, ze kterého byla platba původně učiněna. Vrácení poplatku na jiný účet musí být podloženo potvrzením z banky, které dokládá vlastníka účtu.
  Vrácené poplatky mají splatnost vždy jednou za měsíc a to na konci měsíce, kdy bylo potvrzeno jejich vrácení.
 3. Po absolvování první lekce po přihlášení (tzv. ukázková zkušební lekce zdarma) a následném okamžitém odhlášení jsou storno poplatky 0%. Lze uplatnit pouze při okamžitém odhlášení, ne s prodlevou větší než jeden týden od absolvování první lekce. Účast lze zrušit písemně e-mailem na info@indance.cz bez udání důvodu s nárokem na 100 % vrácení platby. 
     a. V případě přihlášení před začátkem školního roku se za první lekci považuje ta lekce, na kterou tanečník dorazí, nejpozději však 4. týden od začátku školního roku. Pokud tanečník nedorazí do 4. týdne od začátku školního roku, má se za to, že na první lekci dorazil.
     b. V případě přihlášení po začátku školního roku (kdykoli v jeho průběhu) se za první lekci považuje ta lekce, na kterou tanečník dorazí, nejpozději však 4. týden od přihlášení. Pokud tanečník nedorazí do 4. týdne od doby jeho přihlášení, má se za to, že na první lekci dorazil.
     c. První ukázková lekce je zdarma pouze pokud tanečník nepokračuje v kurzu. Pokud tanečník v kurzu pokračuje, je první lekce součástí platby za pololetí.
  Vrácení poplatku je možné pouze na účet, ze kterého byla platba původně učiněna. Vrácení poplatku na jiný účet musí být podloženo potvrzením z banky, které dokládá vlastníka účtu.
  Vrácené poplatky mají splatnost vždy jednou za měsíc a to na konci měsíce, kdy bylo potvrzeno jejich vrácení.
 4. U předškolních kurzů při absolvování 2-3 lekcí po přihlášení a následném okamžitém odhlášení se storno poplatek rovná ceně za absolvované hodiny (poměrná část). Lze uplatnit pouze při okamžitém odhlášení, ne s prodlevou větší než jeden týden od absolvování 3. lekce. Lekce se počítají od lekce, kterou účastník kurzu absolvuje jako první. Vrácení poplatku je možné pouze na účet, ze kterého byla platba původně učiněna. Vrácení poplatku na jiný účet musí být podloženo potvrzením z banky, které dokládá vlastníka účtu.
 5. V případě úrazu, hospitalizace nebo dlouhodobé nemoci lze při včasném omluvení a doložení závěrečné lékařské zprávy převést poměrnou část poplatku za zameškané lekce na další pololetí, na letní akci pořádanou organizací Pop Balet z.s. (např. Baby Dance Camp, Příměstský InDance tábor, Seven8, Letní taneční škola nebo Tanec bez hranic), nebo na jiného účastníka kurzů. Za dlouhodobou nemoc se považuje nemoc delší než tři týdny. Zaplacený členský příspěvek nelze vrátit.
 6. V případě zásahu vyšší moci (např. pokud je z důvodu nařízení Vlády ČR či příslušných ministerstev dočasně omezena či přerušena výuka v Taneční škole InDance, v případě živelní události zasahující provoz Taneční školy InDance, apod.) nevzniká členu Pop Balet, z.s. automaticky nárok na vrácení členského příspěvku či jeho poměrné části. Vedení spolku je v případě vyšší moci oprávněno navrhnout svým členům alternativní plnění za již uhrazené služby, v odpovídajícím rozsahu a kvalitě služeb, které je považováno za adekvátní náhradní službu. V případě nutnosti přejít na výuku formou online lekcí jsou tyto považovány za 50% náhradu prezenčních lekcí v tanečních sálech. V případě nutnosti přejít na výuku ve venkovních prostorách jsou lekce realizované tímto způsobem považovány za 100% náhradu lekcí v tanečních sálech.
 7. Zaplacením členského příspěvku se účastník kurzu stává dočasným členem Pop Balet, z.s., z čehož mu neplynou žádné povinnosti ani závazky. Zaplacení členského příspěvku účastníka opravňuje k čerpání tanečních lekcí v odpovídajícím rozsahu.

(naposledy upraveno 14.6.2024)