Školní řád

Školní řád vydává Pop Balet, z.s. (dále jen organizace). Jeho ustanovení jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR a rovněž musí být používán v souladu s nimi.
Ustanovení školního řádu se vztahují v plném rozsahu na všechny účastníky výuky v taneční škole InDance a ve výběrových souborech Pop Balet.

 

Článek 1

Účel školního řádu

Školní řád je důležitým prostředkem k organizaci života taneční školy InDance a Pop Balet, z.s., který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností tanečníků a jejich právních zástupců v taneční škole, a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s lektory. Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky během tanečních lekcí a dalších aktivit.

 

Článek 2

Obecná ustanovení školního řádu

Před příchodem do taneční školy i při jejím opuštění tanečníci dbají na zásady bezpečného silničního provozu s přihlédnutím k aktuálnímu umístění tanečního sálu. Tanečníci chodí do taneční školy a na pořádané akce ve vhodném oblečení. Reprezentují taneční školu i mimo její budovu, proto by jejich jednání a chování tomu mělo odpovídat.
V taneční škole se všichni chovají slušně, respektují se navzájem, nepoužívají vulgární výrazy a nadávky.

 

Článek 3

Organizace školního roku

Školní rok Taneční školy InDance začíná vždy na konci září daného roku a je vyhlášen na internetových stránkách školy. Obě pololetí mají 16 výukových týdnů. Výuka neprobíhá v době státních svátků a školních prázdnin. Prázdniny se řídí harmonogramem vyhlášeným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Výjimku tvoří jarní prázdniny v hl. městě Praze, kde v taneční škole InDance probíhají prázdniny po oba týdny prázdnin.

 

Článek 4

Základní povinnosti a práva tanečníků

1. Povinnosti tanečníka:

 1. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.
 2. Plnit pokyny lektorů vydané v souladu s právními předpisy nebo školním řádem.
 3. Chodit na lekce včas, v případě absence nahlásit omluvu formou SMS nebo e-mailem přímo lektorovi.
 4. Převlékat se v šatně nebo na místě k tomu určeném podle pravidel konkrétního tanečního sálu, pokud jsou k dispozici věšáky nebo skřínky, tak je použít k odložení oděvu.
 5. Přezouvat se na místě k tomu určeném, pokud jsou k dispozici botníky, tak je použít k odložení venkovní obuvi.
 6. Na lekci spořádaně čekat v prostoru šatny bez nadměrného hluku.
 7. Vstupovat do tanečního sálu pouze v odpovídající taneční obuvi, bos nebo v ponožkách, nosit na výuku vhodné oblečení pro pohybovou aktivitu, vhodnost oblečení schvaluje příslušný lektor.
 8. V prostoru šaten a dalších obslužných prostorech udržovat pořádek.
 9. Chovat se náležitým způsobem k majetku organizace a spolutanečníků. Jakékoliv poškození majetku organizace okamžitě hlásit lektorovi. Poškozování majetku organizace a projevy vandalismu jsou postihovány v hodnocení tanečníků a mohou vést až k vyloučení. Opravu úmyslně poškozené svěřené pomůcky nebo majetku organizace zajistí tanečník (zákonný zástupce), nebo uhradí náklady na opravu. Odpovědnost tanečníků za škodu způsobenou právnické osobě vykonávající činnost školy je upravena v §50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a poté i § 228 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - poškození cizí věci.
 10. Zletilí tanečníci nebo rodiče nezletilých tanečníků jsou povinni informovat taneční školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh lekce.
 11. Během lekcí se zdržovat jen na místě určeném lektorem, pozorně sledovat jeho výklad a řídit se jeho pokyny, nevyrušovat.
 12. Účastnit se lekcí z bezpečnostních důvodů bez šperků.
 13. Dojde-li k jakémukoliv úrazu tanečníka během lekcí nebo při akci organizované taneční školou, oznámí tuto skutečnost tanečník neprodleně přítomnému lektorovi. Lektor je povinen zajistit ošetření a sepsat s tanečníkem a případnými svědky záznam o úrazu. Tanečník má vůči taneční škole nárok na odškodnění, nezavinil-li si úraz sám porušením bezpečnostních předpisů nebo hrubou neopatrností.
 14. Tanečník se nesmí účastnit lekcí pod vlivem alkoholu, drog a návykových látek.
 15. Lektor je zodpovědný za nezletilého tanečníka pouze v průběhu lekce, po skončení lekce za nezletilého tanečníka zodpovídá jeho zákonný zástupce.
 16. Doprovod (zákonný zástupce nebo jím pověřená a náležitě poučená osoba) předškolních tanečníků dbá na to, aby tanečník před lekcí použil WC a následně nezdržoval průběh výuky odchodem na toaletu. V případě, že předškolní tanečník potřebuje využít WC v průběhu lekce, zodpovídá za něj doprovod, je tedy povinen se během lekcí zdržovat v bezprostřední blízkosti sálu, nebo pověřit náležitě poučenou osobu (jiného rodiče) k zajištění této zodpovědnosti
 17. Nezletilý tanečník, který přijde na lekci, ale nemůže se jí aktivně účastnit a hodlá lekci pouze sledovat z pozice diváka, musí předložit lektorovi omluvenku podepsanou zákonným zástupcem.
 18. Cennosti si tanečník z bezpečnostních důvodů uschová u svého doprovodu, nebo si je vezme s sebou do sálu.
 19. V případě rozšíření infekčního onemocnění na území České republiky jsou tanečník i jeho zákonní zástupci povinni řídit se bezpečnostními a hygienickými pokyny, které v návaznosti na opatření Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či Ministerstva vnitra vydá vedení školy. To se zavazuje vydávat pokyny neprodleně po komunikaci těchto opatření ze strany výše uvedených institucí a pravidelně je po čas rozšíření infekčního onemocnění aktualizovat v návaznosti na vývoj situace.

2. Práva tanečníka:

 1. Účastnit se lekcí podle vzdělávacího programu, pokud je na lekce řádně přihlášen a uhradil odpovídající příspěvek.
 2. Na informace a poradenskou pomoc taneční školy v záležitostech týkajících se lekcí a dalších aktivit školy.
 3. Na účast na akcích taneční školy.

3. Žákům se zakazuje:

 1. Opouštět sál bez souhlasu lektora.
 2. Vstupovat do tanečního sálu bez lektora nebo bez povolení lektora.
 3. Kouřit v tanečním sále, šatnách a obslužných prostorách a před vchodem do sálu.
 4. Vnášet předměty, které by mohly ohrožovat život a zdraví lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.) do prostor školy a na akce pořádané školou.
 5. Nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky prostorách taneční školy a při všech akcích, které taneční škola organizuje.
 6. Používat v průběhu lekce mobilní telefon. V případě, že mobilní telefon má s sebou v sále, musí zůstat vypnutý nebo mít vypnuté vyzvánění.
 7. Vstup do tanečního sálu v obuvi, která již jednou byla použita k chůzi na ulici, a to z důvodu hygienických a technických (hrozí poškození profesionálního tanečního povrchu – při neuposlechnutí bude škoda uplatněna k tíži tanečníka nebo jeho zákonného zástupce).
 8. Během lekcí jíst nebo mít v ústech žvýkačku.
 9. Účastnit se lekce v průběhu nemoci.
 10. Pořizovat videozáznamy ani fotografie z lekce bez souhlasu lektora.
 11. Vstupovat do tanečního sálu a společných prostor školy v rozporu s bezpečnostními a hygienickými pokyny vydanými vedením školy (viz článek 4/1./S.)

 

Článek 5

Pravidla pro hodnocení výsledků

Vychází z vnitřních směrnic Pop Balet, z.s. Při hodnocení tanečníka se přihlíží k jeho možnostem, schopnostem a tělesným dispozicím. Hodnocení tanečníka se vždy vztahuje ke kurzu, který tanečník navštěvuje. Hodnocení získává tanečník jednou ročně, a to na konci školního roku. Forma hodnocení je slovní.

 

Článek 6

Opatření při porušení školního řádu

V případech porušení školního řádu jsou písemně nebo ústně informováni rodiče tanečníka lektorem školy a požádáni o zjednání nápravy.
Při hrubém porušení nebo opakovaném porušování školního řádu má lektor právo vyloučit tanečníka z kurzu bez náhrady členských příspěvků.

 

Článek 7

Nepřítomnost tanečníků na lekcích a jejich omlouvání

 1. Neúčast tanečníků na lekcích významným způsobem narušuje výuku, proto by tanečníci a jejich zákonní zástupci měli zvážit závažnost důvodů tanečníkovy nepřítomnosti.
 2. Každá nepřítomnost tanečníka se omlouvá prostřednictvím SMS nebo e-mailem přímo lektorovi kurzu. Za omluvenou lekci nenáleží tanečníkovi náhrada.
 3. Při odchodu z taneční školy mimo běžný konec lekce tanečník předkládá předem lektorovi písemnou omluvenku. Akceptováno je i písemné omluvení zaslané včas e-mailem lektorovi z adresy zákonného zástupce nebo zletilého tanečníka uvedeného při registraci.

 

Článek 8

Ztráty a nálezy

Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby tanečníci nosili do taneční školy a na akce jí organizované větší částky peněz, případně další cenné předměty a věci, které nesouvisí s výukou. Cennější věci si tanečníci uschovají u doprovodné osoby nebo vezmou s sebou do sálu, případně je předávají lektorovi do úschovy. Zjištěnou ztrátu v tanečním sále nahlásí tanečník neprodleně lektorovi. V případě, že se věc nenajde, informuje vedení školy. Veškeré ztráty musí tanečník nebo jeho zákonný zástupce hlásit policii, jinak se ztráta věci nepovažuje za pojistnou událost.
Taneční škola nenese zodpovědnost za ztrátu věcí z šaten, obslužných prostor nebo neuzamčené skříňky. Nalezené věci nižší finanční hodnoty (nejčastěji obuv, oblečení) zůstává v prostoru šaten na místech k tomu určených, dražší předměty (mobily, elektronika, cennosti) jsou předány do kanceláře školy.

 

Článek 9

Práva a povinnosti rodičů tanečníka (zákonných zástupců)

 1. Být informován o výsledcích výuky a docházce svého dítěte do taneční školy prostřednictvím e-mailu nebo osobně u lektora. Na informace v případě zletilých žáků mají právo rodiče popřípadě osoby, které vůči nim plní vyživovací povinnost.
 2. Zúčastnit se jedné ukázkové lekce za školní rok (zpravidla jde o první lekci).
 3. Účastnit se akcí taneční školy určených pro rodiče nebo pro veřejnost.
 4. Vyjadřovat se k práci taneční školy.
 5. Podporovat práci taneční školy náměty, kontakty, věcnými i finančními dary.
 6. V případě rozšíření infekčního onemocnění na území ČR být pravidelně informováni o aktuálních bezpečnostních a hygienických pokynech, které v návaznosti na opatření Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či Ministerstvavnitra vydá vedení školy.

 

Článek 10

Různé

 1. Vedení a organizace kurzů, jednotlivých lekcí, vedení rozcvičky, výběr hudby, stavba choreografie, postavení tanečníků v choreografii je plně v kompetenci lektora.
 2. Na akcích taneční školy, představeních, vystoupeních, soustředěních, zájezdech workshopech, na výpomocích při veřejně prospěšných pracích, výletech a ostatních akcích organizovaných Pop Balet, z.s. je tanečník povinen řídit se pokyny a příkazy lektora (popř. osoby pověřené dozorem) a bez jeho souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních tanečníků nebo z určeného místa.
 3. Tanečník účastnící se větších akcí pořádaných taneční školou se řídí zároveň samostatným řádem této akce, pokud akce tento řád má. Toto ustanovení platí zejména pro Tanec bez hranic, Letní taneční školu a Baby Dance Camp.

(naposledy upraveno 10.6.2020)